สำหรับพนักงาน :
รหัสพนักงาน
วัน/เดือน/ปี เกิด

ประวัติส่วนบุคคล

ชื่อ *
เพศ *
เชื้อชาติ *
ศาสนา *
น้ำหนัก *
เลขประจำตัวประชาชน *
นามสกุล *
หมู่โลหิต *
สัญชาติ *
วัน/เดือน/ปี เกิด *

ส่วนสูง *
สถานะสมรส(Marital status) *
รูปถ่าย

(ขนาดไม่เกิน 500 KB)

Browse
ที่อยู่ปัจจุบัน (Current address)

บ้านเลขที่ *
หมู่ที่ / อาคาร
ตรอก/ซอย
ถนน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ *
อีเมล์ *
อีเมล์สำรอง
จังหวัด *
อำเภอ/เขต *
ตำบล/แขวง *
รหัสไปรษณีย์ *
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน
โทรสาร

บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีเร่งด่วน (Person to notify in case of emergency)

ชื่อ *
นามสกุล *
ความสัมพันธ์ *
ที่อยู่ *
หมายเลขโทรศัพท์ *

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา *
สถานศึกษา *
เกรดเฉลี่ย *
สาขาวิชา *
วัน/เดือน/ปี ที่จบการศึกษา *